Algemene voorwaarden onderhoudsabonnementen

Algemene voorwaarden Sterren-Service®

Versie 28-12-2018

Definities

Abonnementskosten en voorwaarden zijn ingedeeld in soorten toestellen (nl. warmwatertoestellen, lokale verwarmingstoestellen en CV ketels) en hebben betrekking op het aantal aangegeven sterren. Het aantal sterren is bepalend voor het te betalen tarief en de te verkrijgen service (zie ook tarievenlijst op www.gasservice.nl).

Algemeen

Onder af te sluiten abonnementen vallen uitsluitend gasverbruiktoestellen voor huishoudelijk gebruik met een maximaal nominaal vermogen van 40 kW en inwendige tapboiler <30 liter. Afhankelijk van het gekozen aantal sterren kunnen daaraan regel- en beveiligingsapparatuur, pompen en expansievaten toegevoegd zijn. De met het toestel verbonden installaties zoals (zonne)boilers, warmte terugwinunits, tap- radiatorkranen, radiatoren, (weersafhankelijke) regelaars, kamerthermostaten, zonnecollectoren, elektriciteit en rookgasafvoer, leidingen voor vloerverwarming, gas, water, CV en condens vallen nimmer onder het abonnement. Tenzij hiervoor apart een abonnement is afgesloten. Koude storingen, waarbij de hoofdverwarming is uitgevallen, zullen altijd binnen 24 uur verholpen worden, doch zoveel mogelijk op dezelfde dag van de melding.

Uitsluitingen

Storingen aan het gastoestel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijv. blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten en vallen niet onder de gratis werkzaamheden of gratis onderdelenverstrekking van het afgesloten abonnement. Storingen als gevolg van veranderingen van samenstelling van gas, als ook aangeleverde druk, vallen niet onder het afgesloten abonnement. Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen of ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het wel/niet ontluchten of bijvullen van de installatie, bedieningsfouten, het ontbreken van netspanning of gastoevoer, het ontbreken van een scheidingswisselaar tussen de vloerverwarming en de rest van de installatie, alsmede het aansteken van het gastoestel. Verder zijn uitgesloten alle werkzaamheden of, onderdelen welke bij aanvang van het abonnement, het gevolg zijn van niet uitgevoerd normaal te plegen onderhoud. In gebieden waar parkeerkosten en/of tolheffingen in rekening gebracht worden, zal Gasservice I Gaswacht deze kosten bij de klant in rekening kunnen brengen.

Aansprakelijkheid

Gasservice I Gaswacht vrijwaart iedere abonnee/opdrachtgever tegen schade welke gezien kan worden als wettelijke aansprakelijkheid, ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden; zij zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gevolgschade . Gasservice I Gaswacht kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of indien er sprake is van overmacht. GasserviceI Gaswacht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het feit dat een servicebeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgevonden.

Betalingen

De abonnementsgelden zijn per vooruitbetaling en via automatische machtiging, per kwartaal verschuldigd. De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari op basis van het indexcijfer van CBS worden aangepast. Prijsaanpassingen zullen worden afgerond. Restitutie van abonnementsgelden wordt niet verstrekt. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden en zullen na het eerstvolgende kwartaal of de minimum termijn direct ingaan. De voor de rekening van de abonnee/opdrachtgever komende loon- , onderdeel- en/of materiaal kosten dienen direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na gereedkoming van de werkzaamheden of ontvangst van de factuur, te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn zullen alle te maken kosten, zowel gerechtelijke danwel buitenrechtelijke kosten alsmede een rentevergoeding ad 1,5% per maand, voor rekening van abonnee/opdrachtgever komen.

Garantie op onderdelen wordt door ons verleend volgens de voorwaarden van de fabrikant/leverancier. Wel zullen behandeling-/verzendkosten in rekening gebracht worden. Restitutie van garantieonderdelen volgt dan pas wanneer de fabrikant/leverancier het betreffende onderdeel aan Gasservice/Gaswacht heeft gecrediteerd.

Looptijd abonnementen

De minimale abonnementsduur van de van de 2 en 4 sterren abonnementen is 4 kwartalen. Voor de 5 sterren en VIP service abonnementen is de minimale abonnementsduur 8 kwartalen. Na de minimale abonnementsperiode zijn de abonnementen maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn..

Als een toestel 5 jaar of ouder is wordt het VIP service abonnement automatisch omgezet naar een 5 sterren service abonnement.

De maximale looptijd voor een 5 sterren service abonnement is 12 jaar. Bij toestellen van 12 jaar of ouder wordt het 5 sterren service abonnement automatisch omgezet naar een 4 sterren service abonnement.

Start van de abonnementen

De abonnementen gaan pas in na de 1e inspectie door Gasservice I Gaswacht. Bij de inspectie wordt gecontroleerd of er gebreken zijn aan het toestel waarvoor het abonnement is aangevraagd. Eventuele gebreken dienen voorafgaand aan de start van het abonnement verholpen te worden. De kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de aanvrager van het abonnement.

Bij 5 sterren abonnementen geldt tevens dat eventuele gebreken die tijdens de inspectie niet geconstateerd zijn, maar in de 14 dagen na ingang van het abonnement geconstateerd worden voor 50% voor rekening van de klant komen.

Verplichtingen

Indien Gasservice I Gaswacht meer dan eenmaal achtereen, zonder bericht van verhindering, op het afgesproken tijdstip niet is verschenen, is Gasservice I Gaswacht aan de abonnee/opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling, 25,- euro vergoeding verschuldigd. Gasservice I Gaswacht kan voorrijkosten in rekening brengen indien een klant niet thuis is na een gemaakte afspraak. Reclames zijn mogelijk indien deze binnen 1 maand na het gebeuren schriftelijk zijn ingediend.

Overig

Gasservice I Gaswacht behoudt zich het recht voor een toestel/aanmelding te weigeren of maximaal voor 2 Sterren-Service te accepteren. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Gasservice I Gaswacht. De op de tarievenlijst genoemde prijzen, gelden alleen in de aangegeven regio- en/of postcodegebieden.