Voorwaarden VIP abonnement

 

Versie 28-03-2019

Het Verzekerd Installatie Pakket geldt voor een periode van 5 jaar, met als ingangsdatum de datum van plaatsing. Het betreft combi – en CV –ketels van Nederlands of Duits fabrikaat met een maximaal nominaal vermogen van 40 kW. U heeft recht op gratis servicebeurten (eens per 24 maanden) en snelle hulp bij storingen. De service- en storingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Gasservice I Gaswacht.

Het Verzekerd Installatie Pakket is bij verhuizing niet overdraagbaar aan de nieuwe bewoner. U sluit het Verzekerd Installatie Pakket af voor minimaal 24 maanden, daarna is het maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Het Verzekerd Installatie Pakket geeft na 60 maanden het recht om aansluitend en tegen een gereduceerd tarief, zonder entreekosten, de onderhouds- en storingsservice voort te zetten met de 4 Sterren-Service®. Hiermee verlengt u de onderhouds- en storingsservice tot 12 jaar. Wij zullen u hier tijdig over berichten.

De tarieven kunnen jaarlijks op basis van de index-cijfers van het CBS worden aangepast. Prijsaanpassingen zullen worden afgerond.

Onder het Verzekerd Installatie Pakket vallen alle binnen de ommanteling van de CV-ketel aanwezige onderdelen. Storingen aan de ketel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijv. blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten.

Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen of ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het wel/niet ontluchten of bijvullen van de installatie, het ontbreken van de netspanning of gastoevoer, het ontbreken van een scheidings-wisselaar tussen de vloerverwarming en de rest van de installatie, alsmede het aansteken van het gastoestel.

Het Verzekerd Installatie Pakket gaat pas in als Gasservice I Gaswacht een kopie van de factuur en (indien beschikbaar) een kopie van het garantiebewijs van de betreffende ketel ontvangen heeft. Indien deze documenten niet beschikbaar zijn dan kan het Verzekerd Installatie Pakket pas ingaan na een 1e inspectie door Gasservice I Gaswacht. Bij de inspectie wordt gecontroleerd of er gebreken zijn aan het toestel waarvoor het abonnement is aangevraagd. Eventuele gebreken dienen voorafgaand aan de start van het abonnement verholpen te worden. De kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de aanvrager van het abonnement. Indien uit de factuur niet opgemaakt kan worden of de ketel door een erkend installateur is geplaatst dan kan Gasservice I Gaswacht beslissen dat een 1e inspectie moet plaatsvinden voordat het abonnement in gaat.

Naast de specifieke voorwaarden VIP zijn de algemene voorwaarden van toepassing.